Algemene voorwaarden 2019

 

1.       Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Solstråle – Manon de Haas.

Het betreft o.a. coaching, cursussen en workshops.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

2.       Deelname

Deelname aan de trajecten, coaching, sessies gebeurt na aanmelding op de website, via e-mail of telefonisch. Natuurlijk kan vooraf informatie opgevraagd worden.

 

3.       Vertrouwelijkheid

De door de cliënt aan Manon de Haas verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan Manon de Haas wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijker wijs als zodanig kan worden beschouwd.

 

4.       Annulering door de cliënt

Een consult/sessie dient minstens 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Zo niet dan wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Een workshop dient 2 weken van tevoren te worden geannuleerd. Bij annulering daarna wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 72 uur 100%.

 

5.       Annulering door Manon de Haas

Manon de Haas behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult of workshop of welke dienst ook te wijzigen in overleg met de cliënt.

Indien er naar het oordeel van Manon de Haas geen vruchtbare samenwerking mogelijk is, behoudt Manon de Haas zich het recht voor een traject te beëindigen. Na verrekening van de sessies die hebben plaatsgehad zal cliënt het restbedrag retour ontvangen. 

 

6.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

A.      Aansprakelijkheid

Manon de Haas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten, sessies, workshops of trainingen.

Manon de Haas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct  of indirect gevolg van:

·         Overmacht

·         Een doen of nalaten door de cliënt

 

B.      Vrijwaring

Manon de Haas is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van door Manon de Haas uitgevoerde activiteiten op het gebied van coaching, trajecten, en workshops, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van Manon de Haas en cliënt aantoont dat hem/haar terzake geen enkel verwijt treft.

 

7.       Betalingsvoorwaarden

Bij het eerste contact of via de website, wordt de cliënt op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van het gewenste product van Manon de Haas. Tevens wordt in dit contract de betalingswijze vermeld.

Betalingen dienen vooraf plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen, op een door Manon de Haas aangegeven rekening.

Mocht zijn overeengekomen dat betaling vooraf niet noodzakelijk is, dan dienen de verschuldigde bedragen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening betaald te zijn.

Voor zover Manon de Haas verplicht wordt omzetbelasting in rekening te brengen, komt deze ten laste van de cliënt.

Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt.

Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

 

 

 

 

 

Geschillen

Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft Manon de Haas er naar deze in eerste instantie in onderling overleg met de cliënt op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

 

Manon de Haas | Solstråle is aangesloten bij:

 

NOBCO: Nederlandse Orde van Beroeps Coaches